เกาะโหลน

        พื้นที่เกาะเป็นภูเขามีที่ราบริมทะเล มีเรือโดยสารออกจากอ่าวฉลอง เวลา 08.00-09.00 น. ใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาที มีที่พักบริการบนเกาะ