จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส จังหวัดภูเก็ต

ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ

(1) กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

(2) แผนการจัดหาพัสดุ

(3) รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาจาม ม.9(8) และ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ

(4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ

(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตาม ม.9(8)

(6) สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบฯ

ข้อ 2 การให้บริการประชาชน

(1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน

(2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม (1)

(3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

(4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน

(5) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ

(6) & (7) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน & รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน

(1) โครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง/กฏหมายอื่น

(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

(3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

(4) & (5) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บัคลกรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน & พรบ.อำนวยความสะดวก

(6) รายงานผลการปฏิบัติตาม (3)

ข้อ 4 การบริหารงบประมาณ

(1) แผนงาน โครงการและงบฯประจำปีของหน่วยงาน

(2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯแต่ละแผนงาน/โครงการ

(3) รายงานผลการใช้จ่ายงบฯจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

(4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

(5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง.

ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล

(1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากรเอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

(2) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา

(3) มาตราฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร

(4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

(5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

(6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5)

ข้อ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

(1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

(2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี

(3) & (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี & รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง.

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd