จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดภูเก็ต

1. มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน  

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด  

มติคณะรัฐมนตรี 13 สิงหาคม 2563  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1/ว5621 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน  

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5720/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6147/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5480/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต  

3. ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

ประเด็นการปล่อยน้ำเสียลงทะเล  

ประเด็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม  

ประเด็นด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ  

ประเด็นด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563  

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563  

สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน  

4. การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่

5. ข้อมูลอื่น ๆ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564  

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd