จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

โครงการ รุก รับ ฉับไว สไตล์ภูเก็ต สู่ AEC

เอกสารประกอบคำบรรยายเรื่อง ประชาคมอาเซื่ยนในปี 2558 กับการเตรียมความพร้อมของไทยและจังหวัด (โดย นายวัฒนชัย นิรันดร)

เอกสารประกอบคำบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในการเข้าสู่ AEC ด้วยหลัก 6 T (โดย อ.ศรีนวล สงวนไว้)

เอกสารประกอบคำบรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเข้าสู่ AEC (โดย อ.สมโภชน์ เกตุแก้ว)

เอกสารประกอบคำบรรยายเรื่อง การคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการทำงานเป็นทีม ในการเข้าสู่ AEC (โดย ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร)

เอกสารประกอบคำบรรยายเรื่อง กลยุทธิ์การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในการเข้าสู่ AEC (โดย ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาทร)

เอกสารประกอบคำบรรยายเรื่อง การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเข้าสู่ AEC (โดย นายไมตรี อินทุสุต)ข้อมูลจาก: กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ภก.

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd