จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัด

1. พ.ต.ชอบ มงคลรัตน์
1 มิ.ย. 24 - 3 มี.ค. 25
2. นายประมวล รุจนเสรี
1 เม.ย. 25 - 30 ก.ย. 26
3.นายประจวบ พัฒกุล
1 ต.ค. 26 - 30 ก.ย. 28
4. นายอมร อนันตชัย
1 ต.ค. 28 - 30 ก.ย. 29
5. ร.ต.ณรงค์ แสงสุริยงค์
1 ต.ค. 29 - 30 ก.ย. 30
6. นายวีระชัย แนวบุญเนียร
1 ต.ค. 30 - 14 ส.ค. 31
7. นายประยูร พรหมพันธุ์
15 ส.ค. 31 - 30 ก.ย. 32
8. นายเกียรติพันธ์ น้อยมณี
1 ต.ค. 32 - 30 ก.ย. 35
9. นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์
1 ก.พ. 34 - 30 ก.ย. 34
10. ร.ต.ปฐม ณ นคร
1 ต.ค. 34 -30 ก.ย. 36
11. นายกำพล วรพิทยุต
1 ต.ค. 35 - 10 ธ.ค. 39
12. นายปัญญารัตน์ ปานทอง
1 ต.ค. 36 - 30 ก.ย. 38
13. นายธีระบูลย์ โพบุคดี
1 ต.ค. 38 - 17 ต.ค. 40
14. นายวิทยา ปิณฑะแพทย์
17 มิ.ย. 39 - 20 ก.ย. 44
15. นายนิคม คำนวณมาสก
11 ธ.ค. 39 - 30 ก.ย. 40
16. นายอำนวย สงวนนาม
20 ต.ค. 40 - 30 ก.ย. 44
17. นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิช
20 ต.ค. 40 - 30 ก.ย. 44
18. นายมานิต วัฒนาเสน
1 ต.ค. 44 - 22 มิ.ย. 46
19. นายพงศ์เผ่า เกษทอง
23 มิ.ย. 46 - 26 ต.ค. 47
20. นายศุภชัย ยุวบูรณ์
27 ธ.ค. 47 - 24 ต.ค. 48
21. นายวินัย บัวประดิษฐ์
1 ต.ค. 44 - 30 ก.ย. 48
22. นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร
1 ต.ค. 44 - 12 พ.ย. 49
23. นายพงษ์ศักดิ์ พลายเวช
25 ต.ค. 48 - 3 ธ.ค. 49
24. นายวรพจน์ รัฐสีมา
14 พ.ย. 48  - 30 ต.ค. 52
25. นายตรี อัครเดชา
4 ธ.ค. 49 - 30 ก.ย. 53
26. นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย
4 ธ.ค. 49 - 20 มิ.ย. 53
27. นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
2 พ.ย. 52 - 30 ก.ย. 53
28. นายนิวิทย์ อรุณรัตน์
21 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 54
29. นายวีระวัฒน์ จันทร์เพ็ญ
29 พ.ย. 53 - 30 ก.ย. 54
30. นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์
29 พ.ย. 53 - 30 ก.ย. 58
31. น.ส.สมหมาย ปรีชาศิลป์
9 ม.ค. 55 - 30 ก.ย. 57
32. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
9 ม.ค. 55 - 30 พ.ย. 57
33. นายพัลลภ สิงหเสนี
1 ธ.ค. 57 - 30 ก.ย. 58
34. นายสุธี ทองแย้ม
1 ธ.ค. 57 - 30 ก.ย. 58
35. นายประเจียด อักษรธรรมกุล
1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
36. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
1 ต.ค. 58 - 9 ต.ค. 59
37. นายโชคดี อมรวัฒน์
1 ต.ค. 58 - 9 ต.ค. 59
38. นายสนิท ศรีวิหค
10 ต.ค. 59 - 7 ต.ค. 61
39. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา
10 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
40. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
10 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
39. นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว
1 ต.ค. 60 - 7 ต.ค. 61
40. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง
1 ต.ค. 60 - ปัจจุบัน
41. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ
8 ต.ค. 61 - ปัจจุบัน
42. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย
8 ต.ค. 61 - ปัจจุบัน

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd