จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

        ก่อน พ.ศ.2450 พระยาวิสูตรสาครดิฐ (สาย โชติกะเสถียร) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นท่านแรก และจนถึงปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตมีผู้ว่าราชการจังหวัดเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. พระยาวิสูตรสาครดิฐ (สาย โชติกะเสถียร)
ก่อน พ.ศ.2450
2. พระยาวิเศษสิงหนาท (ปิ๋ว บุนนาค)
ก่อน พ.ศ.2450
3. พระยาประชากิจกรจักร (ชุบ โอสถานนท์)
ก่อน พ.ศ.2450
4. พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ (อรุณ อมาตยกุล)
ก่อน พ.ศ.2450
5. หม่อมเจ้าประดิพัทธเกษมศรี
พ.ศ.2450-2458
6. พระยาทวีปธุระประศาสตร์ (ชุบ โอสถานนท์)
พ.ศ.2458-2461
7. พระยากรุงศรีสวัสดิการ (จำรัส สวัสดิชูโต)
พ.ศ.2461-2465
8. พระยานครราชเสนี (สหัส สิงหเสนี)
พ.ศ.2465-2471
9. พระศรีสุทัศน์ (ม.ล.อนุจิตร สุทัศน์)
พ.ศ.2471-2472
10. พระยาอมรศักดิ์ประสิทธิ์ (ทนง บุนนาค)
พ.ศ.2472-2476
11. พระองค์เจ้าอาทิตย์ ทิพยอาภา
พ.ศ.2476-2476
12. พระยาสุริยเดชรณชิต
พ.ศ.2476-2478
13. พระยาศิริชัยบุรินทร์ (เบี๋ยน)
พ.ศ.2478-2479
14. พระยาอุดรธานีศรีโชมสาครเชตร
์พ.ศ.2479-2480
15. หลวงเธียรประสิทธิสาร (ร.อ.มงคล เธียรประสิทธิ์)
พ.ศ.2480-2486
16. หลวงอังคณานุรักษ์ (ร.อ.ถวิล เทพาคำ)
พ.ศ.2486-2489
17. ขุนภักดีดำรงค์ฤทธิ์ (.....เกษีพันธ์)
พ.ศ.2489-2492
18. นายอุดม บุณยประสพ
พ.ศ.2492-2494
19. นายมาลัย หุวะนันทน์
พ.ศ.2494-2495
20. ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุญยนิตย์)
พ.ศ.2495-2497
21. นายมงคล สุภาพงษ์
พ.ศ.2497-2500
22. นายเฉลิม ยูปานนท์
พ.ศ.2500-2501
23. ขุนวรคุตต์คณารักษ์
พ.ศ.2501-2501
24. นายอ้วน สุระกุล
พ.ศ.2501-2511
25. นายกำจัด ผาติสุวัณณ
พ.ศ.2511-2512
26. นายสุนัย ราชภัณฑารักษ์
พ.ศ.2512-2518
27. นายศรีพงศ์ สระวาลี
พ.ศ.2518-2521
28. นายเสน่ห์ วัฑฒนาธร
พ.ศ.2521-2523
29. นายมานิต วัลยะเพ็ขร์
พ.ศ.2523-2528
30. นายสนอง รอดโพธิ์ทอง
พ.ศ.2528-2529
31. นายกาจ รักษ์มณี
พ.ศ.2529-2530
32. นายเฉลิม พรหมเลิศ
พ.ศ.2530-2534
33. นายยุวัฒน์ วุฒิเมธี
พ.ศ.2534-2536
34. นายสุดจิต นิมิตกุล
พ.ศ.2536-2539
35. นายจำนง เฉลิมฉ้ตร
พ.ศ.2539-2541
36. นายเจด็จ อินสว่าง
พ.ศ.2541-2542
37. นายชาญชัย สุนทรมัฎฐ์
พ.ศ.2542-2543
38. นายพงศ์โพยม วาศภูติ
พ.ศ.2543-2546
39. นายอุดมศักดิ์ อัศวรางกูร
พ.ศ.2546-2549
40. นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร
พ.ศ.2549-2551
41. นายปรีชา เรืองจันทร์
พ.ศ.2551-2552
42. นายวิชัย ไพรสงบ
พ.ศ.2552-2443
43. นายตรี อัครเดชา
พ.ศ.2553-2555
44. นายไมตรี อินทุสุต
8 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2557
45. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558
46. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559
47. นายโชคชัย เดชอมรธัญ
1 ต.ค. 2559 - 4 เม.ย. 2560
48. นายนรภัทร ปลอดทอง
4 เม.ย. 2560 - 30 กันยายน 2561
49. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
1 ต.ค. 2561 - 15 มิ.ย. 2563
50. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
15 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd