จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

PMQA  

ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปีงบประมาณ 2558

เอกสารประกอบการประชุม conference เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 วันที่ 16 มิ.ย. 2558

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

ปีงบประมาณ 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปีงบประมาณ 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปีงบประมาณ 2555

ร่างแผนพัฒนาองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คู่มือ PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ปีงบประมาณ 2554

ตัวอย่าง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ กรมชลประทาน ในกระบวนงาน "การบริหารจัดการชลประทาน"

รายละเอียดการดำเนินการ PMQA

ปีงบประมาณ 2553

รายงานการประชุม วันที่ 2,9,16 มิ.ย. 53

รายงานการประชุม วันที่ 6,12,19,26 พ.ค. 53

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 53 จังหวัดภูเก็ต

เอกสารประกอบการจัดทำ PMQA


ปีงบประมาณ 2552

การจัดการความรู้ (KM)

เอกสารรวมเล่ม pmqa ประจำปีงบประมาณ 2552


ปีงบประมาณ 2551

วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์การ จังหวัดภูเก็ต

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี จังหวัดภูเก็ต

เอกสารรวมเล่ม PMQA ประจำปีงบประมาณ 2551

รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร

รายงานสรุปผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง 1

รายงานสรุปผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง 2ข้อมูลจาก: กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ภก.

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd