จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

แผนบริหารความต่อเนื่องจังหวัดภูเก็ต

คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต [.doc] [.pdf]

แผนบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตข้อมูลจาก: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.ภก.

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd