จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585)

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 20 ปี (พ.ศ.2566-2585)

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 20 ปี (พ.ศ.2566-2585)


แผนแม่บท 10 เสาหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ต ระยะ 20 ปี

1. แผนแม่บท Gastronomy City (PDF)

1. แผนแม่บท Gastronomy City (WORD)

2. แผนแม่บท Education Hub (PDF)

2. แผนแม่บท Education Hub (WORD)

3. แผนแม่บท Maritime Destination Hub (PDF)

3. แผนแม่บท Maritime Destination Hub (WORD)

4. แผนแม่บท Medical Wellness Hub (PDF)

4. แผนแม่บท Medical Wellness Hub (WORD)

5. แผนแม่บท MICE City (PDF)

5. แผนแม่บท MICE City (WORD)

6. แผนแม่บท Smart City (PDF)

6. แผนแม่บท Smart City (WORD)

7. แผนแม่บท Sports Tourism (PDF)

7. แผนแม่บท Sports Tourism (WORD)

8. แผนแม่บท Fisheries Hub (PDF)

8. แผนแม่บท Fisheries Hub (WORD)

9. แผนแม่บท Fusion Farm (PDF)

9. แผนแม่บท Fusion Farm (WORD)

10. แผนแม่บท Tourism (PDF)

10. แผนแม่บท Tourism (WORD)

10+. แผนแม่บท Smart SMEs (PDF)

10+. แผนแม่บท Smart SMEs (WORD)


รวมแผนแม่บท 10 เสาหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ต

รวมเล่มแผนแม่บท 10 เสาหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ต


แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd