จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2567

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2567

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566

ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ โครงการ ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)(ฉบับทบทวนรอบปี 65)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)(ฉบับทบทวนรอบปี 64)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)(ฉบับทบทวนรอบปี 63)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการ Phuket Smart City พ.ศ.2561-2564

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (ณ 5 ม.ค.2561)

แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (ณ 28 ต.ค. 59)

แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560

แบบฟอร์มแผนจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน 30 ธ.ค. 57)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน จ.ภูเก็ต (เม.ย.-ก.ย. 56)_ใหม่

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ฉบับทบทวน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ฉบับปรับปรุง มี.ค. 56)

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2557-2560(ฉบับทบทวน ม.ค. 56)

แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดภูเก็ต (2 ก.ค. 55)

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดโครงการ ตามมติครม. เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2555

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ เสนอ ครม.สัญจร

สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จังหวัดภูเก็ต

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตปี 2553-2556 (ทบทวน)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2555 แบบ สงป.301 , สงป.302 , สงป.302/1 , สงป.302/2 และสงป.302/3

แบบฟอร์มสำนักงบประมาณ

ปฏิทินกรอบขั้นตอนการดำเนินงานฯ

แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (มติ กนจ.ครั้งที่3/2554 เมื่อ วันที่ 5 ก.ย. 2554)

แบบฟอร์มแผนพัฒนาจังหวัด

แบบฟอร์มแผนพัฒนาจังหวัด แบบ จ.1 แบบ 1 แบบ 2

หลักเกณฑ์และแนวทางกรอบการจัดสรรงบประมาณ ปี 56

แบบฟอร์มแผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ.2553-2556

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของจังหวัดภูเก็ต

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2553

ร่าง แผนแม่บทและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจรและขนส่งจังหวัดภูเก็ต ข้อมูลจาก: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.ภก.

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd