จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

การปฏิบัติตามแนวทาง คสช.

การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานแด่ คณะผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต “หนึ่งอำเภอ หนึ่งใจเดียวกัน” (วันที่ 25 มิถุนายน 2557)

การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน แด่ คณะครู เพื่อความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดภูเก็ต “ครูสร้างคน สู่ประชาธิปไตย”(วันที่ 19 มิถุนายน 2557)

การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อุทยานแห่งชาติและทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต(วันที่ 16 มิถุนายน 2557)

การประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติงาน ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดภูเก็ต (ศปป.ภก.)(วันที่ 10 มิถุนายน 2557)

การประชุมผู้บริหาร อปท. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ตเพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามแนวทาง คสช. (วันที่ 2 มิถุนายน 2557)

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd