จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

คำรับรองการปฎิบัติราชการ

คำรับรองการปฎิบัติราชการ

ประจำปี 2558

รายละเอียดตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหวัดภูเก็ต

กรอบ ปฏิทิน แนวทาง การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางการจัดทำรับรองปี 58 (วิดีโอคอนเฟอเร้นท์ 29 ตค 57)

ประจำปี 2556

ตารางมอบหมายตัวชี้วัด ปี 2556

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(KPI Template)

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัด ปี 2556

ประจำปี 2555

ตารางมอบหมายตัวชี้วัด ปี 2555

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (KPI Template)

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดปี 2555

แบบเอกสารคำรับรองฯ ปี 2555

ประจำปี 2554

ตารางมอบหมายงานตัวชี้วัดปี2554

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัด ปี 2554

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (KPI Template)

ข้อมูลผลการสำรวจเพื่อจำแนกสถานะความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน

ประจำปี 2553

ตารางมอยหมายตัวชี้วัด ปี 2553

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553(KPI Template)

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

การดำเนินการจัดทำข้อมูลยาเสพติดจังหวัด รองรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553

แบบฟอร์มประกอบการจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงนำร่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 File1 File2 File3

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัด ปี 2553

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

โปรแกรมคำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553(สถาบันอุดมศึกษา)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา วันพุธที่ 6 มกราคม 2553

ประจำปี 2552

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ปี 2552

ตารางมอบหมายงานตัวชี้วัด ปี 2552

เอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552

ประจำปี 2551

ประจำปี 2550

ประจำปี 2549

ประจำปี 2548

ประจำปี 2547


รายงานผลการปฎิบัติราชการ

ประจำปี 2556

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

ประจำปี 2555

รอบ 12 เดือน

ประจำปี 2554

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ประจำปี 2553

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ประจำปี 2552

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

ประจำปี 2551

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

ประจำปี 2550


สรุปผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2555

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประจำปี 2554

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประจำปี 2553

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ประจำปี 2552

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาด้านเด็กและเยาวชน แบบมีส่วนร่วม

ประจำปี 2551

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของชุมชนจังหวัดภูเก็ต(ตามตัวชี้วัด เรื่องระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ)

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพให้บริการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551 จังหวัดภูเก็ต

ประจำปี 2550

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550ข้อมูลจาก: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.ภก.

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd