จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

คำสั่ง หนังสือสั่งการ ประกาศ >> คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต

คำสั่ง จังหวัดภูเก็ต

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4355/2565 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวัง (สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3393/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3660/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3659/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3658/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2879/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2946/2565 เรื่อง กำหนดมาตรการสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2945/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในพื้นที่นำร่อง ท่องเที่ยว (สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2879/2565 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2521/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2059/2565 เรื่อง กำหนดมาตรการสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสำหรับนักท่องเที่ยว Phuket Sandbox (Test and Go และ Sandbox)(สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2058/2565 เรื่อง มาตรการจัดการศพและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในจังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2057/2565 เรื่อง มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2056/2565 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1403/2565 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 830/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 648/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 352/2565 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา (สั่ง ณ วันที่ 15 มกราคม 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 351/2565 เรื่อง มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) (สั่ง ณ วันที่ 15 มกราคม 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 144/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 143/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1/2565 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา (สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม 2565)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 8320/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการสำหรับโรงแรม หรือสถานที่พักที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus Manager (สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 8319/2564 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7585/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7234/2564 เรื่อง มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7190/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7189/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7188/2564 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6708/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6551/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังท่าเทียบเรือ เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6137/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (Alternative Quarantine : AQ) และบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผ่านเรือยอร์ช เรือซุปเปอร์ญอร์ช เข้ารับการกักกันตัวในเรือยอร์ช หรือเรือซุปเปอร์ยอร์ช (Alternative Yacht Quarantine : AYQ) (สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6136/2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว (Phuket Sandbox) (สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6048/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5897/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่ภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5896/2564 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5765/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุญาตเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ (ทางน้ำ) สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย (สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5751/2564 เรื่อง เพิ่มเติม มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่นำร่อง รับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) และเชื่อมต่อจังหวัดนำร่องอื่น (7+7 Extension) (สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5745/2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5587/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบจังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5560/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการจัดกิจกรรมงานประเพณีถือศิลกินผักจังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5519/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5444/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5409/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5408/2564 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5407/2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5267/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5266/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 4 กันยายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5140/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5139/2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4978/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4977/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในแคมป์ที่พัก โรงงาน หรือสถานประกอบการ (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4781/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เชื่อมต่อจังหวัดนำร่องอื่น (7 + 7 Extension) (สั่ง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4751/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4627/2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4626/2564 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4625/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่นำร่องเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (Phuket Tourism Sandbox) (สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4624/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4623/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมแรงงานประมงของเรือประมงพาณิชย์ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4535/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4370/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4306/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4204/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทาง และเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4203/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม การปิดสถานที่หรืองดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง (สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4202/2564 เรื่อง ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4169/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม การปิดสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4023/2564 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 และ 4158/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (สั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4158/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ ตามคำสั่ง 3859/2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (สั่ง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4157/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4023/2564 เรื่อง ปิดสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง มาตรการควบคุม และป้องกัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4022/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3858/2564 กำหนดมาตรการการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่นำร่องเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (Phuket Tourism Sandbox) (สั่ง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4021/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนไทยจากต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (สั่ง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3860/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนไทยจากต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3859/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3373/2564 เรื่องผ่อนคลายมาตรการเปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) (สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3858/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่นำร่องเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (Phuket Tourism Sandbox) (สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3491/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3373/2564 เรื่อง ผ่อนคลายการปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2921/2564 เรื่อง ผ่อนคลายการปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)  

ภาคผนวก ก  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2920/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)  

หนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทาง  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2646/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2553/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2645/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มมาตรการเข้มข้นยกระดับการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2617/2564 เรื่อง เพิ่มมาตรการเข้มข้นยกระดับการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2554/2564 เรื่อง มาตรการสกัดกั้น เฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีนำเรือประมงที่แจ้งออกจากท่าจังหวัดอื่น เข้าเทียบท่าในจังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2553/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2481/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน (สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2479/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2284/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูดก็ต (ฉบับที่ 2) (สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2434/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (สั่ง ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)  

ภาคผนวก ก  

ภาคผนวก ข  

ภาคผนวก ค  

ภาคผนวก ง  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2408/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 2284/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2284/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2186/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2077/2564 เรื่องปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) (สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2150/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2077/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2013/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2013/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2012/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 17 เมษายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1982/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (สถานศึกษา) (สั่ง ณ วันที่ 15 เมษายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1946/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสียงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว (สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1937/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับบุคคล (สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1925/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน 2564)  

ภาคผนวก ก  

ภาคผนวก ข  

ภาคผนวก ค  

ภาคผนวก ง  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1924/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1923/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1175/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (เพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 672/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 644/2564 เรื่อง มาตรการสะกัดกั้น เฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดโควิด - 19 กรณีนำเรือประมงที่แจ้งออกจากท่าจังหวัดอื่น เข้าเทียบท่าในจังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 533/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 463/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 26 มกราคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 414/2564 เรื่อง มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว (สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 413/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 328/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 6) (สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 275/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับบุคคลที่เดืนทางเข้าจังหวัดภูเก็ต (แก้ไขเพิ่มเติม) (สั่ง ณ วันที่ 15 มกราคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 128/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 5) (สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 106/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ส่วนหน้า) จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 101/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 9 มกราคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 62/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) (สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 33/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 3) (สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 21/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) (สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม 2564)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 9746/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (ส่วนหน้า) จังหวัดภุเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7406/2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7347/2563 เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต้างด้าวเข้าหรืออกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7323/2563 เรื่อง มาตรการสกัดกั้น เฝ้าระวัง ควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการนำเรือออกจากท่าเรือและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7292/2563 เรื่อง มาตรการสกัดกั้น เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6925/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6460/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - สำหรับเรือและบุคคล ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเรือยอร์ช เรือซุปเปอร์ยอร์ช และเรือครุยเซอร์ 19 (สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5935/2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับการปิดสถานที่และมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4741/2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับการปิดสถานที่และมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ในท้องที่จังหวัดภูเก็ต(สั่ง ณ วันที่ 3 กันยายน 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1783/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1797/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (สั่ง ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1823/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1824/2563 เรื่อง มาตรการจัดการศพและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในจังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1825/2563 เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พื้นที่ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563)

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1826/2563 เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พื้นที่ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563)

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1827/2563 เรื่อง กำหนดโรงแรมที่ใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการ ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1797/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1829/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (สั่ง ณ วันที่ 6 เมษายน 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1831/2563 เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พื้นที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 6 เมษายน 2563)

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1832/2563 เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พื้นที่ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 6 เมษายน 2563)

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1833/2563 เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พื้นที่ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 6 เมษายน 2563)

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1908/2563 เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1943/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราเป็นการชั่วคราว (สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1944/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1996/2563 เรื่อง แก้ไขมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 14 เมษายน 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2007/2563 เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (สั่ง ณ วันที่ 14 เมษายน 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2098/2563 เรื่อง แก้ไขประกาศและคำสั่งปิดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 16 เมษายน 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2170/2563 เรื่อง ยกเลิกข้อความบางส่วนของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ตามภาคผนวก ข. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2098/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 (สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2360/2563 เรื่อง ปิดพื้นที่และกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2416/2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับการปิดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ตามภาคผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2098/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6) (สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2674/2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับการปิดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7) (สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3018/2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับการปิดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9) (สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3114/2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับการปิดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9) เพิ่มเติม (สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3248/2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับการปิดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10) (สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3248/2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับการปิดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12) (สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2563)  

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4200/2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับการปิดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 11 ฉบับที่ 12 และฉบับที่ 13) (สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563)  

Order of Phuket Province

Order of Phuket Province No. 2077/2564 Title Closure of Venues and Stipulation Measures to Prevent, Monitor, and Curb the Spread of the Coronavirus Iisease 2019 (COVID-19) in Phuket Province (Order on April 20, 2021)  

Order of Phuket Province No. 1797/2563 Title Closure of High Risk Venues to curb the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Order on April 2, 2020)  

Order of Phuket Province No. 1823/2563 Title Closure of High Risk Venues to curb the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) In Patong Sub-District, Kathu, Phuket Province (Order on April 4, 2020)

Order of Phuket Province No. 1824/2563 Title Measures regarding Funeral Rites to aid in preventing the spread of the Coronavirus Disease 2019 in Phuket Province (Order on April 5, 2020)

Order of Phuket Province No. 1825/2563 Title Closure of High Risk Venues to curb the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) In Karon Sub-District, Muang Dristrict, Phuket Province (Order on April 5, 2020)

Order of Phuket Province No. 1826/2563 Title Closure of High Risk Venues to curb the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) In Rawai Sub-District, Muang Dristrict, Phuket Province (Order on April 5, 2020)

Order of Phuket Province No. 1827/2563 Title Hotels Designated to be used for Official Purposes according to Order of Phuket Province 1797/2563 regarding Closure of High Risk venues to curb the spread of Coronavirus 2019 or COVID-19 (Order on April 5, 2020)

Order of Phuket Province No. 1829/2563 Title Measures for curbing the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Order on April 6, 2020)  

Order of Phuket Province No. 1831/2563 Title Closure of High Risk Venues to curb the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) In Kathu Sub-District, Kathu Dristrict, Phuket Province (Order on April 6, 2020)

Order of Phuket Province No. 1832/2563 Title Closure of High Risk Venues to curb the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) In Chalong Sub-District, Muang Dristrict, Phuket Province (Order on April 6, 2020)

Order of Phuket Province No. 1833/2563 Title Closure of High Risk Venues to curb the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) In Si Sunthon Sub-District, Thalang Dristrict, Phuket Province (Order on April 6, 2020)

Order of Phuket Province No. 1908/2563 Title Closure of Locales and Impliment Measures to Curb the spread of the Coronavirus (COVID-19) In Phuket Province (Order on April 9, 2020)

Order of Phuket Province No. 1944/2563 Title Closure of High Risk Venues to curb the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) In Phuket Province (Order on April 10, 2020)

Order of Phuket Province No. 2360/2563 Title Closure of Venues and Measures Implemented to curb the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) In Phuket Province (Order on April 29, 2020)

Order of Phuket Province No. 3114/2563 Title Additional easing of domestic lockdown measures (closure of venues) to curb the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) In Phuket following the section 9 of the Emergency Decree on Public Administration in an Emergency Situation, B.E. 2548 (no.5, 6, 7 and 9) (Order on June 6, 2020)

ประกาศ จังหวัดภูเก็ต

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ 1 / 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ทำการปกครองจังหวัด โทร. 08 1171 7389) 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ 1 / 2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ทำการปกครองจังหวัด โทร. 08 1171 7389) 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ 2 / 2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โทร. 09 4585 5321)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ 3 / 2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โทร. 09 4585 5321)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ 4 / 2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต โทร. 0 7651 0065, 0 7651 0067 - 9, 0 7639 0100)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ 5 / 2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ 6 / 2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ 7 / 2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ 8 / 2563 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ 9 / 2563 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ 10 / 2563 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ 11 / 2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ 12 / 2563 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ 13 / 2563 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ 14 / 2563 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ 15 / 2563 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต โทร. 0 7651 0065, 0 7651 0067 - 9, 0 7639 0100)

Announcement of Phuket Province

Announcement of the Committee of Communicable Disease of Phuket Province  1 / 2020 Announced on March 18, 2020 (For more information, Please contact Phuket Provincial Administration Office Tel. 08 1171 7389)

Announcement of the Committee of Communicable Disease of Phuket Province  2 / 2020 Announced on March 20, 2020 (For more information, Please contact Phuket Provincial Public Health Office Tel. 09 4585 5321)

Announcement of the Committee of Communicable Disease of Phuket Province  3 / 2020 Announced on March 23, 2020 (For more information, Please contact Phuket Provincial Public Health Office Tel. 09 4585 5321)

Announcement of the Committee of Communicable Disease of Phuket Province  4 / 2020 Announced on March 25, 2020 

Announcement of the Committee of Communicable Disease of Phuket Province  6 / 2020 Announced on March 27, 2020 

Announcement of the Committee of Communicable Disease of Phuket Province  7 / 2020 Announced on March 27, 2020 

Announcement of the Committee of Communicable Disease of Phuket Province  8 / 2020 Announced on March 28, 2020 

Announcement of the Committee of Communicable Disease of Phuket Province  9 / 2020 Announced on March 28, 2020 

Announcement of the Committee of Communicable Disease of Phuket Province  10 / 2020 Announced on March 28, 2020 

Announcement of the Committee of Communicable Disease of Phuket Province  11 / 2020 Announced on March 29, 2020 

Announcement of the Committee of Communicable Disease of Phuket Province  12 / 2020 Announced on April 1, 2020 

Announcement of the Committee of Communicable Disease of Phuket Province  14 / 2020 Announced on April 9, 2020 

(For more information, Please contact Phuket Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Incident Command Center Tel. 0 7651 0065, 0 7651 0067 - 9, 0 7639 0100)

ประกาศทั่วไป ขอความร่วมมือ

จังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือผู้ที่กลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ (คลิกอ่านรายละเอียด)

ประกาศ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งดเยี่ยมทุกกรณี ตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม 2563 และอนุญาตให้เฝ้าไข้ได้ครั้งละ 1 คน

คำสั่ง หนังสือสั่งการ ประกาศ >> สำนักจุฬาราชมนตรี

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดญะมาอะห์ และการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสำหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศห้ามรวมตัว (ฉบับที่ 1/2563) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2/2563) ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563

คำสั่ง หนังสือสั่งการ ประกาศ >> มติมหาเถรสมาคม

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไสรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวัด

Info Graphic

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ COVID – 19

มาตรการ ระยะที่ 1 มาตรการดูแลและเยียวยา "ประชาชนและผู้ประกอบการ"

มาตรการ ระยะที่ 2 มาตรการดูแลและเยียวยา "แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม"

ชดเชยรายได้ 5000 บาท/เดือน

มาตรการ ระยะที่ 2 มาตรการดูแลและเยียวยา "ผู้ประกอบการ"

มาตรการเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะกรณี "ธุรกิจท่องเที่ยว"

มาตรการให้ความช่วยเหลือ "นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน"

มาตรการด้านสินเชื่อช่วยลูกหนี้

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน

ขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

มาตรการช่วยเหลือผู้ซื้อตั๋วเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID – 19

มารู้จัก COVID – 19

เรื่องควรรู้ รับมือ COVID – 19

หน้ากากอนามัย...ใส่อย่างไรให้ถูกวิธี

หน้ากากอนามัย..ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี

เทคนิคล้างมือให้ห่างไกล COVID – 19

มาตรการป้องกัน COVID – 19

ข้อปฏิบัติตนก่อนเข้าระยะ 3

การเตรียมตัวก่อนออกจากบ้าน

การใช้ชีวิตในที่ทำงาน

การใช้ชีวิตในที่ทำงาน-1

การใช้ชีวิตในที่ทำงาน-2

การปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง COVID – 19

วิธีป้องกัน COVID – 19 เมื่อต้องโดยสารรถสาธารณะไม่ประจำทาง

วิธีดูแลศาสนสถานให้ปลอด COVID – 19

วิธีจัดการโรงแรมให้ปลอด COVID – 19

ข้อควรปฏิบัติเมื่อพนักงาน/เจ้าหน้าที่ติด COVID – 19

การปฏิบัติตัว กักตัวเอง ณ ที่พักอาศัย 14 วัน

ข่าวการดำเนินงานของจังหวัดภูเก็ต

ช่องทางติดต่อ

COUNTER-free

สถิติผู้เยี่ยมชม

(เริ่ม 23 มี.ค. 63)

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd