จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

ภารกิจสำนักงานจังหวัด

        สำนักงานจังหวัดภูเก็ตมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับ บัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน จังหวัด ทั้งนี้สำนักงานจังหวัด มีภารกิจหน้าที่ 2 ประการ ได้แก่

 • การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด
 • รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 •         สำนักงานจังหวัดภูเก็ต แบ่งโครงสร้างสำนักงานฯ ออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน และ ๑ หน่วย(ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)  ซึ่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  ฝ่ายอำนวยการ

 • บริหารงานทั่วไปและงานช่วยอำนวยการผู้บริหารของจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด
 • เสนอแนะการบริหารราชการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็น   อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
 • รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม)
 • งานรัฐพิธี ราชพิธี และงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจังหวัด
 • กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

 • พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อ การพัฒนาจังหวัด
 • จัดให้มีและให้บริการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศ   และการสื่อสารระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัด รวมทั้งระหว่าง  จังหวัดและกับส่วนกลาง
 • ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

 • จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 • จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 • ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
 • ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผน แก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในจังหวัด
 • ติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนา จังหวัด
 • งานตรวจราชการ
 • กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 • งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ   ยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด
 • งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
 • งานประสานกับสำนักงาน ก.พ. และ ส่วนราชการในการ เพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข็มแข็งด้าน  การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
 • งานจัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด
 • งานวางยุทธศาสตร์กำลังคน
 • งานการกำหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน
 • งานการวางแผนการใช้กำลังคนในจังหวัด
 • งานการสรรหาคนดีคนเก่งเข้ารับราชการในพื้นที่
 • งานการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
 • งานการวางแผนพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
 • งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริต และ ประเทศไทยใส  สะอาด
 • งานการเตรียมกำลังคนใหม่
 • หน่วยตรวจสอบภายใน

 •         งานช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านงบ ประมาณ บัญชีและพัสดุของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ขึ้น ตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงบ ประมาณ การบริหาร การเงินและบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านอื่นๆ ของทางราชการให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเสนอแนะวิธีหรือมาตรการ ในการปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติงาน ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
 • ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
  ▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
  ▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
  ▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
  ▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
  ▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
  ▫ มติคณะรัฐมนตรี
  ▫ ราชกิจจานุเบกษา
  ▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
  ▫ สำนักงาน ก.พ.
  ▫ กรมบัญชีกลาง
  ▫ กฤษฎีกา
  ▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
  ▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
  ▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
  ▫ Protect The King
  ▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
  ▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
  ▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
  ▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
  ▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
  ▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ▫ การจัดการความรู้
  ▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
  ▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  ▫ Basic Anti Virus
  ▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
  ▫ การจับภาพหน้าจอ
  ▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
  ▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
  Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
  Design by Indigo Media co.,Ltd