จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานจังหวัด

        ชื่อสำนักงานจังหวัดปรากฎขึ้นเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2495 ในส่วนที่ว่าด้วยการ แบ่งส่วนราชการของจังหวัด ตามมาตรา 38 ได้บัญญัติให้แบ่งส่วน ราชการของจังหวัด ดังนี้

 •         สำนักงานจังหวัดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของจังหวัด และมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบ
 •  
 • ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้จัดตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการ ของกระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ
 •         แม้ว่ากฎหมายฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้มีสำนักงานเป็นศูนย์ กลางในการบริหารราชการ อำนวยการ และประสานราชการจังหวัด ตั้งแต่พุทธศักราช 2495 ก็ตาม แต่ก็ยังมิได้มีการจัดตั้งสำนักงาน จังหวัด  กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะ รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2516 จึงได้กำหนดให้มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นในสำนักงานจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด และได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 กำหนดให้ขยายการจัดอัตรากำลังเพิ่มขึ้นใน ปี พ.ศ. 2518 อีกจำนวน 16 จังหวัด และในปี พ.ศ. 2519 จำนวน 49 จังหวัด (รวมทั้งสำนักงานจังหวัดภูเก็ต) ทั้งนี้เพื่อให้สำนักงานจังหวัดเป็น หน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดำเนินการเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เช่นเดียวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง

          เนื่องจากสำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานราชการ จึงมีการจัด โครงสร้าง และการบริหารจัดการในรูปแบบขององค์การระบบราชการ ที่แบ่งงานกันตามความถนัดเฉพาะด้าน ยึดหลักสายการบังคับบัญชา ตามลำดับชั้น ยึดกฎหมายและระเบียบเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เน้นความสัมพันธ์ ที่ไม่เป็นส่วนตัว ไม่ยึดติดในตัวบุคคล แต่ยึดตำแหน่ง เป็นหลัก รับบุคลากรเข้าทำงานและเลื่อนตำแหน่ง หรือให้ผลตอบแทน ตามความสามารถ และมีความมั่นคงในอาชีพการงาน โดยมีการแบ่ง โครงสร้างก่อนการปฏิรูประบบราชการ ออกเป็น 3 ฝ่ายดังนี้

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล
 • ฝ่ายนโยบายและแผน
 •         ในปี พ.ศ. 2548  อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีมติ  ในการประชุม ครั้งที่ 3 / 2548 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติให้จัดตั้ง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้นในโครงสร้างการ แบ่งงานภายในสำนักงานจังหวัด ส่งผลให้ สำนักงานจังหวัดมี โครงสร้างใหม่ดังนี้

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 • กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
  ▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
  ▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
  ▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
  ▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
  ▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
  ▫ มติคณะรัฐมนตรี
  ▫ ราชกิจจานุเบกษา
  ▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
  ▫ สำนักงาน ก.พ.
  ▫ กรมบัญชีกลาง
  ▫ กฤษฎีกา
  ▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
  ▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
  ▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
  ▫ Protect The King
  ▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
  ▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
  ▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
  ▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
  ▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
  ▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ▫ การจัดการความรู้
  ▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
  ▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  ▫ Basic Anti Virus
  ▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
  ▫ การจับภาพหน้าจอ
  ▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
  ▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
  Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
  Design by Indigo Media co.,Ltd