จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๑๗.๕/ว ๒๒๘๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๑๗.๕/ว ๒๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๑๗.๕/๖๑๑๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

สำเนาคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๑๔๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

สำเนาประกาศจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและหน่วยงาน

เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติราชการ

เรื่อง มาตรการสร้างความโป่รงใสในการปฏิบัติราชการ

เรื่อง มาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

เรื่อง มาตรการเสริมสร้างความรับผิดในการปฏิบัติราชการ

เรื่อง มาตรการเสริมสร้างคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

เรื่อง มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร

คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ของจังหวัดภูเก็ต

กธจ (แบบฟอร์มรายงานผล) ไตรมาส ๑

แบบรายงาน มท. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ลว. 26 กันยายน 2561)


การป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติราชการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

แผนปราบปราม ปี พ.ศ.2560-2564

แผนปราบปราม ปี พ.ศ.2554

แผนปราบปราม ปี พ.ศ.2553

แผนปราบปราม ปี พ.ศ.2552


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ข้อมูลจาก: สนจ.ภก.

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd