จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก 0017.2/ว 2441 ลว 1 พ.ค. 2562 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก 0017.2/ว 6793 ลว 29 พ.ย. 2562 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

แบบฟอร์ม

แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท

แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

แบบฟอร์ม มท.01 / มท.03 / มท.04

แบบฟอร์มรายละเอียดคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

แบบฟอร์มรับรองการพิจารณาของคณะทำงานตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับอำเภอ

แบบฟอร์มเปรียบเทียบรายละเอียดครุภัณฑ์ (กรณีไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 754/2553

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0210.5/ว.415 ลว. 3 ก.พ. 53

แนวปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย(2555) และเอกสาร

แนวปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

มาตรฐานและราคากลางกระทรวงมหาดไทย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน สำนักงบประมาณ

PowerPoint แนวทางการเขียนแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติโครงการฯ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่ขออนุมัติโครงการ ดังนี้

      1) ให้ตรวจสอบมาตรฐานและราคากลางที่เป็นปัจจุบันจาก มาตรฐานและราคากลางกระทรวง ICT ก่อนทุกครั้ง

      2) สำเนาโครงการฯ ที่ขออนุมัติ ส่งจังหวัดจำนวน 12 ชุด

      3) หากมีข้อสงสัย ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โทร 076211366ข้อมูลจาก: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.ภก.

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd