จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

การตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต

กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต

- กฎบัตรประจำปี 2567

- กฎบัตรประจำปี 2564

- กฎบัตรประจำปี 2562

- กฎบัตรประจำปี 2561

กรอบคุณธรรม

- กรอบคุณธรรมประจำปี 2567

- กรอบคุณธรรมประจำปี 2564

- กรอบคุณธรรมประจำปี 2563

- กรอบคุณธรรมประจำปี 2562

- กรอบคุณธรรมประจำปี 2561

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต

รายงานสรุปผลการอบรม

- โครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้ตรวจสอบภายใน

- การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

- โครงการ สัมมนาการแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายเงินงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

แบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปี 2559

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559

สรุปประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบภายในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แบบประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 2560

แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ 2560

กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต 2560 (ใหม่)

แบบประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 2559

แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ 2559

กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต

กรอบความประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม ของ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต

ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงปี 2558

รายงานสรุปผลการอบรม โครงการฝึกอบรม "พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามการปกิบัติราชการ ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน"

รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัสดุภาครัฐฯ

รายงานสรุปผลการอบรม โครงการอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 ก.ค. 56

สรุปประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556

กรอบความประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมของ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต

ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงปี 2557

การประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แบบฟอร์มการควบคุมภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี 2557

กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2555-2557

กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2555-2557

คำอธิบายการจัดทำการควบคุมภายใน ภาพรวมจังหวัดภูเก็ต

ตัวอย่างภาคผนวก ก

ตัวอย่างภาคผนวก ข

แบบ ปย.1

แบบ ปย.2

แบบ ปอ.1

แบบ ปอ.2

แบบ ปอ.3

แบบติดตาม-ปอ.3

วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค.0406.3/ว.115

เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 21 ก.ค. 54

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมข้อมูลจาก: หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd