จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

คำสั่ง หนังสือสั่งการ ประกาศ >> ของจังหวัด

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 9909/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความมั่นคง

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 9908/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจ

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 9907/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 9906/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ต และนายอำเภอทุกอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ผนวก 1

ผนวก 2

ผนวก 3

ผนวก 4

ผนวก 5

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 8/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ด้านเศรษฐกิน ด้านสังคม และด้านความมั่นคง ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจ

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจ

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ตและนายอำเภอทุกอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต >

ผนวก 1

ผนวก 2

ผนวก 3

ผนวก 4

ผนวก 5

ผนวก 6

ผนวก 7

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7144/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ด้านเศรฐกิจ ด้านสังคม และด้านความมั่นคง

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7143/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่และภารกิจ

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7142/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

คำสั่งจังหวัดภูฌก็ต ที่ 7141/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กำกับ ดูแลการบริหารราชการ การสั่ง การพิจารณา ตามกลุ่มภารกิจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

[คำสั่ง] แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ส) และปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กำกับดูแล การบริหารราชการ การสั่ง การพิจารณา ตามกลุ่มภารกิจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (เฉพาะผนวก 1)

[คำสั่ง] แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

[คำสั่ง] แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับดูแล การบริหารราชการ การสั่ง การพิจารณา และการปฏิบัติราชการ ตามกลุ่มภารกิจ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะผนวก 1)

[คำสั่ง] การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความมั่นคง

[คำสั่ง] การมอบอำนวจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่และภารกิจ

[คำสั่ง] แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

[คำสั่ง] การมอบอำนวจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

[คำสั่ง] การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ การมอบอำนาจ

ผนวก 1-2 คำสั่งมอบอำนาจ<

ผนวก 3 คำสั่งมอบอำนาจ

ผนวก 4 คำสั่งมอบอำนาจ

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ลว. 26 กันยายน 2561)

แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคและหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต(ลว. 10 ตุลาคม 2559)

การส่งมอบงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด

คำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

คำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (1 ต.ค. 58)

คำสั่งคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต

การมอบหมายอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตฯ (9 ธ.ค. 57)

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ณ 9 ม.ค. 55

การมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต

คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดที่ 24/2555 เรื่อง โครงการ "ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน" ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน

คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดที่ 23/2555 เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยื่น ปี 2556

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด

โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี

การปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55) ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด ดังนี้

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

แบบรายละเอียดการเสนอโครงการฯ

สำเนาหนังสือมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1(ศพส.มท.)/ว1019 ลว 5 มี.ค. 2555

คู่มือวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2555 (โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด)

แผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ช่วง 6 เดือนหลัง)

การมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ปี 2554-2556)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 55)

การมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd