จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

คำสั่ง หนังสือสั่งการ ประกาศ >> ของส่วนกลาง

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

สรุปการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 24 พฤษภาคม 2553

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในช่วง 6 เดือนแรก (ต.ค. 52 - มี.ค. 53) 

ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 2

คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 1/2552 ลงวันที่ 3 เมษายน 2552

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542

สรุปสถานการณ์และผลการดำเนินงานปฏิบัติการ รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด (16-31 ส.ค. 51)

สรุปสถานการณ์และผลการดำเนินงานปฏิบัติการ รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด (1-15 ส.ค. 51)

สรุปสถานการณ์และผลการดำเนินงานปฏิบัติการ รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด (16-31 ก.ค. 51)

สรุปสถานการณ์และผลการดำเนินงานปฏิบัติการ รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด(1-15 ก.ค. 51)

สรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติการ รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติดข้อมูลจาก: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.ภก.

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd